โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรอุทิศ๑หมู่ที่6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรอุทิศ๑หมู่ที่6

โครงการขุดลอกแผ้วถางคลองภายในตำบลบางพระหมู่1-10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โครงการขุดลอกแผ้วถางคลองภายในตำบลบางพระหมู่1-10

………………………………………….อ่านต่อ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรประเภทลาดยาง ถนนสายบ้านคุณณรงค์ หมู่ที่2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรประเภทลาดยาง ถนนสายบ้านคุณณรงค์ หมู่ที่2

 

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๘  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

*********************อ่านต่อ

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

*********************อ่านต่อ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.