รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๘  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

*********************อ่านต่อ

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

*********************อ่านต่อ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.

รายงานติดตามและประเมินผล2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)…อ่านต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ…อ่านต่อ