โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรอุทิศ๑หมู่ที่6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรอุทิศ๑หมู่ที่6

โครงการขุดลอกแผ้วถางคลองภายในตำบลบางพระหมู่1-10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โครงการขุดลอกแผ้วถางคลองภายในตำบลบางพระหมู่1-10

………………………………………….อ่านต่อ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรประเภทลาดยาง ถนนสายบ้านคุณณรงค์ หมู่ที่2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรประเภทลาดยาง ถนนสายบ้านคุณณรงค์ หมู่ที่2