ข้อบัญญัติ 60

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา…อ่านต่อ

แผนการดำเนินงาน 2560

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำนำ

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงาน สำหรับแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 …อ่านต่อ