ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙…อ่านต่อ